Werkwijze voor de bereiding van 1-broom-3,5-dichloorbenzeen.

  • Inventors:
  • Assignees: Ishihara Sangyo Kaisha
  • Publication Date: December 31, 1969
  • Publication Number: NL-188899-B

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle