Werkwijze voor het vervaardigen van een humaan-papillomavirusvaccin met uiteengevallen en weer samengestelde virusachtige deeltjes.

  • Inventors:
  • Assignees: Merck & Co Inc
  • Publication Date: May 01, 2007
  • Publication Number: NL-300268-I1

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle